Atul Sharma - Managing Partner
+91 11 4651 1000
Nusrat Hassan - Co-Managing Partner
+91 22 66336791
Martin Harman, CBE - Chair International Business
+44 07785 118315
Anand Srivastava - Partner
+91 9811043316
Abhinav  Agnihotri - Associate Partner
+91 9999035085
Abhishek Sharma - Partner
+91 9818438336
Anuj Trivedi - Partner
+91 9971992092
Apurbalal Mallik - Associate Partner
+91 9000234510
Dinesh Pardasani - Partner
+91 9810079992
K. A. Najmi - Partner
+91 9971008894
Milanka Chaudhury - Partner
+91 9818227990
P Ravi Charan  - Partner
+91 9848994231
Prasad Dhande - Partner
+91 9892742701
Prashaant Rajput - Associate Partner
+91 9820246278
Pratyush Khurana - Associate Partner
+91 9999324516
Ravi Varma - Partner
+91 9810123476
Ravindran K. - Partner
+91 44 42719731
Samantha Fernandes D’Souza  - Partner
9811521511
Santosh Pai - Partner
+91 9004265235
Sharad Anand - Senior Consultant
+91 9717155111
Sidhartha Srivastava - Partner
+91 9892742702
Venkat Satyanarayana - Partner
+91 9845613341
Vijai Mathur - Partner
+91 9810069311
Vinu Peter Immanuel  - Associate Partner
+91 9582551669
Y. Sriniwas Arun - Partner
+91 9959616689
Yosham Vardhan - Associate Partner
+91 9860577961
Atul Sharma - Managing Partner
+91 11 4651 1000
Nusrat Hassan - Co-Managing Partner
+91 22 66336791
Anand Srivastava - Partner
+91 9811043316
Milanka Chaudhury - Partner
+91 9818227990
Ravi Varma - Partner
+91 9810123476
SG Sharma - CFO
+91 9810256925

Find a lawyer